بازدید از واحدهای خباری شهر کیاکلا

با هماهنگی های بعمل آمده توسط ریاست صنعت ، معدن و تحارت شهرستان سیمرغ عصر روز پنجشنبه مورخ 94/4/4  بازدید از واحدهای خبازی شهر کیاکلا مرکز شهرستان سیمرغ با حضور آقای یدالله پور فرماندار شهرستان بعمل آمد .

یدالله پور ضمن اینکه شخصا از اهالی شهرستان درخصوص عملکرد نانوایی های نظرسنجی نمود اظهار داشت رسیدگی به امورات نانوایی ها را که محصول آن ها  قوت غالب مردم می باشد امریست جدی. و از ریاست صنعت ، معدن و تجارت خواست  این بازدیدها بصورت ماهانه و مستمر باحضور فرماندار برگزار گردد.

سپس به بازدید از مکان عرضه کالای تنظیم بازار و طرح ضیافت رمضان رفت.

 

ورود به سایتارزیابی عملکرد